POLİTİKALARIMIZ 

                               

Kuruluşumuz, misyonu ve vizyonu kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirme taahhütlerini aşağıdaki entegre yönetim sistemi politikası yoluyla paylaşmaktadır. Söz konusu taahhütlerimizi yerine getirme durumumuz 3. taraf belgelendirme şirketleri tarafından sertifikalandırılarak onaylanmıştır.

Diğer herşey gibi ürünlerimizin de bir yaşam ömrü bulunmaktadır. Bu yaşam döngüsü, kullanım koşulları ve ürün grubuna göre değişkenlik gösterir ancak, kurumumuz bu süre tamamlandığında ürünlerimizin uygunluk yükümlülükleri kapsamında değerlendirmesini önemsemektedir. Bu ilkeden hareketle ürünlerimizi “Sık Sorulan Sorular” bölümünde tanımlı metotlarla bertaraf etmenizi önemle öneririz. 

Şirketimiz için Entegre Yönetim Sistemi; Kırklareli- Büyükkarıştıran fabrikası ve İstoç Genel Merkezdeki, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yönetilmesi, denetimleri, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması, gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi, kontrol edilerek gerekli önlemlerin alınmasını kapsar.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Solmazer; çevreyi koruyarak kaliteli üretim ve hizmeti sağlarken, çalışanlarının, hizmet aldığımız tedarikçi firmaların çalışanlarının,  müşterilerinin ve ziyaretçilerinin güvenliği ve sağlığıyla ilgili yasal ve ahlaki sorumluluğunun bilincindedir.

Bu kapsamda Solmazer aşağıdakileri gerçekleştirmeyi taahhüt eder;

 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini anlayarak ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak,

 • Her kademedeki çalışanlarımıza; kalite, iş sağlığı ve iş güvenliği ve çevre konusunda bilinci artıracak, ekip ruhunu geliştirecek, iyileştirme çalışmalarına katılımlarını artıracak şekilde eğitim vermek,

 • Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde kalite, iş güvenliği ve çevre ile ilgili yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartlarını yerine getirmek, dokümante etmek ve yaşam tarzı haline getirerek uygulanmasını sağlamak,

 • Her kademedeki çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımıyla; risk değerlendirmesi yapmak, iş kazası ve meslek hastalığı risklerini ortadan kaldıracak veya azaltacak gerekli önlemleri almak, uygulamak ve uygulatmak. Ek olarak güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,

 • Çalışanların kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre süreçlerine katılımı için fırsatlar yaratmak,

 • Yenilikçi bir anlayış çerçevesinde insan sağlığına uygun ve çevre dostu ürünler üreterek sektörde fark yaratmak ve örnek olmak,

 • Enerji ve doğal kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmak,

 • Atıklarımızı doğru yöneterek ayrıştırılmasını ve azaltılmasını sağlamak,

 • Ürünlerimizin tasarım aşamasından itibaren bütün süreçlerini oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almak,

 • İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamak,

 • Çevresel kirlenmeyi önlemek için gerekli önlemleri almak,

 • Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almak, uygulamak ve uygulatmak,

 • Geçmişimizden elde ettiğimiz deneyimlerle entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Şirket için çalışan herkesten kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili talimat, kural ve hedeflere uyum, eğitim program ve organizasyonlara katılım beklenmektedir. İş güvenliğini tehlikeye sokan bir durum veya davranış fark edildiğinde, herkes işi durdurmaya yetkilidir ve ilgili birim yöneticisini haberdar etmekle yükümlüdür. Şirket çalışanlarından ve şirket için çalışan herkesten bu politikaya uymaları beklenmektedir.

 

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Solmazer olarak amacımız:

 • Çalışanlarımıza huzurlu, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

 • Faaliyetlerimizde önce insan ilkesini temel değer olarak kabul etmek,

 • İlişkilerimizde karşılıklı saygı, güven ve dürüstlük ortamını korumak,

 • Faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkes için hukuk ve etik kurallarına uygun olmayan faaliyetlere izin vermemek,

 • Tüm uygulanabilir yerel ve/veya ulusal yasal gerekliliklere uymayı taahhüt etmek,

 • Zor kullanmamak veya zorunlu kılmak suretiyle kimseyi çalıştırmamak,

 • Faaliyetlerimizde çocuk işçi kullanmamak,

 • Çalışanlarımızın fiziksel, sözlü taciz veya kötü muamele ile karşılaşmalarına izin vermemek,

 • Çalışma saatlerini ve ücretleri yasalara uygun olarak düzenlemek,

 • Çalışanlarımızın örgütlenme özgürlüğüne saygı duymak,

 • Çalışanlarımızın güvenli, sağlıklı, hijyenik şartlarda çalışmalarını sağlamak için çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek,

 • Çalışanlarımız arasında inanç, etnik kökenler, dil, cinsiyet, medeni durum, siyasi kimlik nedeni ile ayrımcılık yapılmasına izin vermemek,

 • Çalışanlarımızla etkin iletişimi sağlamaya çalışmak,

 • Çalışanlarımızın dilek, istek, öneri ve şikayetlerini yönetime ulaştırmalarını amaçlamak,

 • Çalışanlarımızın her birinin yetenek ve becerilerini geliştirmek için çaba göstermek,

 • Çevreye vermiş olduğumuz etkileri en aza indirebilmek için kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmektir.